censorship magazine

اشعار نیما ایرانی

my poem : ملاله - از مجموعه شعر "مولکول"

دوشنبه 22 مهر 1392 17:26 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

شُمایی که میگی هَرزه به ملاله                    میگی خونِش عُفونَت داره ، حرامه

چی تو مُخِت کَردی ، حِیفِ زُباله                صورَتش رو دیدی آقا شُده مُچاله؟؟

به سیگار کشیدنِ مَن ، تو میگی لَغزِش         اصَن(اصلا) هَر چی تو بگی پدَر جون ، پوزِش!

فَقَط اَز مَن نخواه تسلیم و سازِش                 نَفَس میکشَم واسه  اثباتِ اَرزِش

تو وَرَق بازی همه میگَن بِم(بِهِم) آماتور       تو که 60 تا میخونی ، با تو اَم پروفسور

تو اَکشِنِ زندگی شُدی مَحو و سانسور         پَس کِی میای به خودِت ، آخه بی شعور !

مَگه تو وام نَگرفتی واسه شهریه                  واسه دو زار مایه می کَردی تَنقیه

چرا صِدات دَر نیومَد ، واسه سَهمیه؟           کلاغِ میگه شُدی جاسوس ، تو نَظمیه!

شعرام پودر میشه ، تو نَبضِ موزیک             مَن دَهَنَم قُرصِ ، نَزَن هِی تیریک

دَهَنِت آب میده اَز بَرقِ ماتیک ؟                  تو یه جور با خُدا ، مَن یه جور لائیک!

my poem :خلیج - از مجموعه شعر"مولکول"

دوشنبه 22 مهر 1392 17:18 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

یه پیرمَردِ خَسته ، گوشه خیابون                         همه بارِش مَنفی بود ، دُرُست عینِ آنیون

دو تا پاش فَلَج بود و دولا                                  آرزوش یه هات داگ با کُولا!

نِگاش خیره بود به یه ساعَتِ مُچی                      می گُفت خیلی وَقتِ بُریدَم ، تو چی ؟؟

زَدَم رو شونَش گُفتَم ببین حاجی                        چَند سالی هَست که مُخَم کَرده قاطی

مَن یه تَعَصَُّبَم مثلِ خُسرو پَرویز                          خَستَم از دروغ و تَرس و تبعیض

یارو کُلیّه فروخته واسه جهیزیه                         آبِ خوردَن نیست که تو حَمیدیه

دو تا صِفر اُفتاد ، صَدَقه سَرِ بسیج                     همه میگَن از خیار ، مَن از هَویج!

خُدا شاهدِ که ماهی ها هَم ناطِقَند                     فَریاد زَدَن همه ، زنده باد خَلیج (خلیجِ فارس)

دَرسِ اولِ اُستاد بود اِنفاق                               بیست و پَنج صَدُمَم نَکَرد ، اون اِرفاق!

لَرزِش و بَدَنِ خیس ، وَقتِ کوییز                    اتوبان واسَم یه هویی می شُد دِهلیز!

قِیمَتِ طلا شُده هَم نِرخِ پوشَک                     تو هنوز جَو گیر و تو فِکرِ موشَک!

دادا اول واجِب ، بَعد فُروع                          تَهِ نُقطه ی پایان شُد شُروع!

my poem : معادله - از مجموعه شعر "مولکول"

دوشنبه 22 مهر 1392 17:09 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

داره تَجزیه میشه دِل ، تو ریتمِ تار                       حِس بی حِس میشه ، اَز فِقدان و نار

میخوام بِخَندَم یک بار ، یعنی مُمکنه ؟                نه ، غُصّه به قَلبَم شُده مَنگنه

وَقتی حَقَّم رو پُرسیدَم از یه پُلیس                       دَستبَند چَسبید بِهِم ، مثلِ گیریس!

وَقتی لومپَن یه شبه میشه حَنظَله                        حَق بده پاک بشه صورَت مَسئله!

وَقتی رَفیقِ تَنهاییت بشه وینِستون                      اَرزِشِت کَم تَر شه از اِپسیلون

فُرصَت تو بُن بَست شه ، گُم شه زود                کُلبه ی دِل نَشه دیگه پانسیون!

سُهراب از رَنگِ سَبز شُد نَژَند                           سه میلیون حَرفِ حِساب شُد چَرَند!

وَقتی می چَرخَم دورِ خودَم با پَرگار                  گیج میره سَرِ واژه و این اَشعار!

وَقتی مُبهَم و مَسخَرَست این دامَنه                     حَلِ مُعادله سَخت میشه ، شبیهِ آهنه!

my poem : شطرنج - از مجموعه شعر"مولکول"

دوشنبه 22 مهر 1392 17:00 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

مَن کَج رواَم ، مِثِ فیل تو شَطرنج                       زندگیمَم شُده سخت و بُغرَنج

کارِ هَر شَبَم شُده ، اشک و افسوس                     جاده وُرود ممنوعِ ، پَس دَنده مَعکوس!

داره نِدا میاد یَواش از ناقوس                              بیخیال بابا ، بده باز فُحشِ ناموس!

دوباره میگرن و قُرص و دَردِ سینوس                  ولی مَن مُحکَمَم هنوز ، عِینِ ویروس!

همه دَر گیرَن که بگیرَن اَزَم آتو                         واسه کُشتَنِ دِلَم کَردَن وِتو!

باختم دَرسَم رو تو دانشکَده                             عِلم مِثِ دَریا بود ، مَنَم دَریا زَده!

اون که لات شُد با یه تَه ریش و سیبیل               واسه یه نَخ سیگار می شُد ، هِی زیگیل

وَقتی از اِسمِ خُدا ، تَنَم میزَد راش                       همه اَسرارِ دُنیا واسَم می شُد  فاش!

مَن دَرویشَم ، وارِثِ یه بَرگِ سَبز                       مَحکوم می شَم حَتما ، به مَرگِ هَرز!

my poem : مولکول - از مجموعه شعر "مولکول"

دوشنبه 22 مهر 1392 16:51 نویسنده: نیما ایرانی نظرات: 0 نظر چاپ

میگَن صَبر کُن ، یه قانونِ نَنوشته                   کَسی واسه کُشتَنِ دِلِت نَنشسته

بازَم چِت شُده چَشمات ، بِرویِ پاندول           تو میکروسکوپِ زندگی ، شُما یه مولکول!

همه حَرفات شُده مَکث ، عینِ ویرگول          تا شُروع میشه قصّه میگَن ، اَه یه بامبول!

خونَت سوت و کور ، با یه بَهمَن با عَکس      رِزومَت اِنزِجار ، یه وَرَق تو فَکس!

بویِ پَرواز میاد ، اَز پَسِ پَنجره                       خَرجِش دو تا بال ، با این تَبصَره

واسه یه لُقمه نون ، بایَد باشی شَبکار             تو رویِ زن و بَچَتَم بایَد باشی شَرمسار

بشو لِیلی ، مَنَم قِسمت شه مَجنون                 حَرفات هَمهَمه ، دَستات که مَحزون

مَشروب عَسَل شُد ، با لَبخَندِ تو                   چه قَد فاز میده گریه با بُغضِ هِدفون!

مَن حَرومیَم ، عُمرا نَشَم یَمین                     بُرو یه کَم فِکر کُن ، تا حاصِل شه یَقین!